ZETZהשוואה בין דפי זהב ל


בדף זה ייערך השוואה בין השירותים שניתן לקבל מדפי זהב ומזץ, המחירים של השירותים ומדוע הרבה יותר משתלם להצטרף למהפכת הזץ